کتاب (تأليف)

 -    واژگان رياضي (انگليسي ـ فارسي، فارسي ـ انگليسي)، نشر روز، 1363،٢٧6+١٤٥ ص (معرفي: آشنايي با رياضيات، جلد٤، مهر 1364، ص 449ـ450)، ويرايش دوم، فرهنگان، 1372، 279 + 166 ص (معرفي: نشر دانش، سال 14، شمارة 1 و 2، آذر- اسفند1372، ص 35- 37؛ Historia Mathematica, vol. 24, no. 1, p. 104)، چاپ دوم ويرايش دوم 1377، چاپ چهارم 1386.

-        گزارش رؤيت هلال ماههاي 1415 هجري قمري (با محمّد رضا صياد و حسن طارمي راد)، بنياد دايره المعارف اسلامي، 1374، 75 ص. (معرفي: نجوم، سال 5، شمارة 9، خرداد 1375، ص 9)

-        از سمرقند به کاشان (نامه هاي غياث الدّين جمشيد کاشاني به پدرش)، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1375، 164 ص.

-        گزارش رؤيت هلال ماههاي 1416 هجري قمري (با محمّد رضا صياد و حسن طارمي راد)، بنياد دايره المعارف اسلامي، 1375، 97 ص.

-        گزارش رؤيت هلال ماههاي 1417 هجري قمري (با محمّد رضا صياد و حسن طارمي راد)، بنياد دايره المعارف اسلامي، 1376، 145 ص.

-        گزارش رؤيت هلال ماههاي 1418 هجري قمري (گزارش نهايي) (با محمّد رضا صياد و حسن طارمي راد)، بنياد دايره المعارف اسلامي، 1377، 144 ص.

-        گزارش جامع طرح سراسري رؤيت هلال ماههاي قمري براي ايران (رؤيت هلال ماه طي سالهاي 1418-1415 هجري قمري) (با محمّد رضا صياد و حسن طارمي راد)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نشر بلاغ، 1378، 519 ص. (معرفي: نجوم، سال 9، شمارة 2 و 3، آبان و آذر 1378، ص 31)

  

کتاب (ترجمه)

-       اصول حساب هندي (از عربي)،

        کوشيار گيلاني، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1366، 100 ص.

-        عروس (داستان)، آنتون چخوف، ارمغان، 1357، 51 ص. (با گفتاري از ولاديمير يرميلوف: "داستان عروس و نمايشنامة باغ آلبالو")

-        (گزارشي از روابط اخير) چين و ويتنام، سادان موکرجي، ---، 1358، 32 ص.

-        شيوة سوسياليستي صنعتي شدن، و. دياچنکو، کتيبه، 1358، 64 ص.

-        همياري سوسياليستي، ارنست آبمينسکي، پيک ايران، 1360، 66 ص.

-        اين جهان سرشار از شگفتيها (برخي جنبه هاي فلسفي فيزيک نوين)، و. س. گت، هدهد، 1361، 157 ص.  V. S. Gott, This amazing, amazing, amazing but knowable universe, 1977.                                     

-        چکيدة زيج جامع کوشيار گيلاني، ا. س. کندي، ---، 1367، 32 ص. (به مناسبت هزارة کوشيار گيلاني)

-         تبديلهاي هندسي (جلد دوم)، اي. م. ياگلم، ويرايش م. ه. شفيعيها، مرکز نشر دانشگاهي، 1369، 231 ص. (معرفي: دانشمند، سال 29، شمارة 4، تير 1370، ص 125 -127) چاپ دوم 1383.                                               

-          روش سريع تراختنبرگ در حساب، آن کاتلر و رودلف مک شين، (مجلة) دانشمند، 1371، چاپ دوم 1371، چاپ سوم 1373، چاپ چهارم، فرهنگان، 1377، 312 ص.                                                                   Ann Cutler & Rudolph McShane, The Trachtenberg speed system of basic mathematics, 1960, repr. 1981.                                                                                                                                                                                       

-         برخورد دانش آموزان با رياضيات، سرژ لانگ، ويرايش مهران اخباريفر، فاطمي، 1372، چاپ دوم 1374، 175 ص.   Serge Lang, MATH! Encounters with high school students, 1989.                                             

-          پژوهشي در زيجهاي دورة اسلامي، ادوارد استوارت کندي، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1374، 234 ص. (معرفي: نجوم، سال 5، شمارة 9، خرداد 1375، ص 33)                                                              E. S. Kennedy, A survey of Islamic astronomical tables, 2nd pr., 1989

-      رسالة سجزي در روشهاي حل مسائل هندسي، احمد ابن محمد بن عبدالجليل سجزي، ويرايش م. ه. شفيعيها، فاطمي، 1375، (متن عربي + ترجمة انگليسي به وسيلة يان پ. هوخندايک + ترجمة فارسي) 18+36+28 ص. (کتاب احمد بن محمّد بن عبدالجليل سجزي في تسهيل السبل لاستخراج الاشکال الهندسيه) (معرفي: گنجينه، سال 6، شمارة 4، مهر و آبان 1375، ص 57-58)

-     ديدار با چخوف (گردآوري و ترجمه)، نشر مينا، تهران، 1381، 144 ص.

-  شناخت و ساخت ساعتهاي آفتابي (با حديث مجتهد)، جرالد جنکينز - مگدالن بير، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1385، 15+15 ص.                                                                                         G. Jenkins & M. Bear, Sundials &Ttimedials: a collection of working models to cut out  and glue together, 1987.                                                                                                                                   

-      فرهنگ رياضيات، جيمز و جيمز، فرهنگان (زير چاپ). James & James, Mathematics Dictionary, 4th ed., 1976.

 

کتاب (ويرايش)

-        آشنايي با تاريخ رياضيات (جلد اول)، هاورد و. ايوز، محمّد قاسم وحيدي اصل، مرکز نشر دانشگاهي، 1363، 302 ص، چاپ نهم 1386.

-        معادلات ديفرانسيل و کاربرد آنها (با منوچهر وصال)، جرج ف. سيمونز، علي اکبر بابائي و ابوالقاسم ميامئي، مرکز نشر دانشگاهي، 1364، 529 ص، چاپ سيزدهم 1385.

-        حساب ديفرانسيل و انتگرال (براي رشته هاي بازرگاني، زيست شناسي و علوم اجتماعي)، د. ج. کروديس، س. م. شلي و ب. و. ويلر، مرکز نشر دانشگاهي، 1364، 647 ص، چاپ هفتم 1384.

-        (سر ويراستاري مجموعة) دانش روز براي همه، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1382- 1385.

-        (سر ويراستاري مجموعة) تاريخ رياضيات دبيرستاني، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي 1382- 1385.